Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Serwisu Ośrodka Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej

Ośrodek Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej https://ops-podkowalesna.pl/ zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej

Data publikacji strony internetowej: 2015-12-30

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2021-02-08.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń:

  • mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:
  • pochodzą z różnych źródeł,
  • są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt,
  • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
  • posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji,
  • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
  • Brak jest gdzieniegdzie poprawnych opisów alternatywnych grafik znalezionych w serwisie. Dokładamy wszelkich starań by wszyscy redaktorzy byli przeszkoleni w zakresie prawidłowego dodawania treści.
  • Zmiana kontrastu i powiększenie nie są dostępne za pomocą klawiatury.
  • Mogą zdarzyć się linki otwierające nowe okna bez uprzedzenia użytkownika.
  • Przy części plików do pobrania brak jest informacji o formacie i rozmiarze pliku.

 

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-02-22 . Deklarację sporządzono na podstawie audytu zewnętrznego przeprowadzonego przez firmę Akces Lab Mateusz Ciborowski

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Edyta Żaczkiewicz o, adres poczty elektronicznej ops|ops-podkowalesna.pl| id="a11y-email"|ops|ops-podkowalesna.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 22 729 10 82. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Ośrodek Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej ul. Błońska 46/48 05-807 Podkowa Leśna

Ośrodek Pomocy Społecznej mieści się w siedzibie przychodni zdrowia. Przed Ośrodkiem nie ma wyznaczonego miejsca postojowego dla samochodów osób niepełnosprawnych. Siedziba Ośrodka nie jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych ze względu na schody i wąskie korytarze. W Ośrodku brak podjazdu dla wózków inwalidzkich. W Ośrodku brak dostępnej dla osób niepełnosprawnych toalety. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W Ośrodku należy zgłosić potrzeby osób ze specjalnymi potrzebami do których dostosujemy obsługę poszczególnych petentów, poprzez: