Asystent rodziny

to osoba, która przez pewien czas wspiera rodzinę i która towarzyszy rodzinom we wprowadzaniu zmian w swoim myśleniu, zachowaniu oraz otoczeniu, koniecznych do tego, aby środowisko rodzinne sprzyjało bezpieczeństwu i prawidłowemu rozwojowi dzieci.

Celem pracy asystenta jest osiągnięcie przez rodzinę, której towarzyszy podstawowego poziomu stabilności życiowej umożliwiającej jej wychowywanie dzieci. Głównym zadaniem asystenta rodziny jest niedopuszczenie do oddzielenia dzieci od rodziny oraz podjęcie działań zmierzających do zażegnania kryzysu w rodzinie.

Zadaniem asystenta rodziny jest pomoc, która służy rozwojowi kompetencji poszczególnych członków rodziny, osiąganiu wyznaczonych przez nich celów, wzbudzaniu w nich wiary we własne możliwości oraz motywowaniu do podejmowaniu działań, do tej pory uznanych za niemożliwe.

Efektem prawidłowo prowadzonej pracy asystenta z rodziną jest wzmocnienie rodziny, pozostanie dziecka w rodzinie lub jego powrót do rodziców, jeżeli już zostało umieszczone poza rodziną.

Asystent pracuje w nienormowanym czasie pracy, jest dyspozycyjny co ułatwia mu dostosowanie powierzonych mu zadań do rytmu życia rodziny.

Usługa asystenta rodziny jest dobrowolna i poza zgodą rodziny, z jej aktywnym udziałem. Wyjątkiem od tej zasady jest sytuacja, gdy sąd rodzinny wydaje postanowienie o przydzieleniu asystenta rodziny i w tym momencie zgoda rodziny nie jest potrzebna.

Zadania asystenta rodziny określa art. 15 ust.1 ustawy z dnia 09.06.2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Główne zadania asystenta we wspólnych działaniach z członkami rodziny to m.in.:

 • pomaga odnaleźć to, co w rodzinie dobre, co rodzina potrafi;
 • doradza jak pielęgnować niemowlę, opiekować się i wychowywać dzieci, żeby były szczęśliwe i słuchały poleceń rodziców;
 • doradza jak zarządzać pieniędzmi;
 • pomaga w codziennej organizacji dnia rodziny, znajdowania sposobów spędzania wspólnego czasu rodziny;
 • inicjuje działania zamierzające do zapobiegania degradacji osób, rodzin i grup społecznych;
 • udziela rodzinie niezbędnych informacji do podjęcia odpowiedniego wyboru, dostarcza klientowi informacji związanej z jego życzeniem, typem problemów, które napotyka i usiłuje rozwiązać (dotyczyć może prawa i administracji oraz działalności różnych instytucji, możliwości korzystania z placówek zaplecza socjalnego: świetlic, klubów zainteresowań, przychodni i poradni, placówek sportowych i rekreacji itd.), informuje jak działają urzędy, placówki wsparcia rodziny i dziecka;
 • wspiera w kontaktach z pracownikami szkoły, przedszkola, sądu, poradni, przychodni, policji, urzędów i innych instytucji
 • wyjaśnia jak wypełniać dokumentację oraz realizować sprawy urzędowe, może towarzyszyć w wizytach w urzędach;
 • stara się chronić dzieci przed niebezpiecznymi zachowaniami dorosłych;
 • wspomaga podopiecznych we wzmocnieniu lub odzyskaniu możliwie pełnych zdolności życiowych i uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym.

Rodzina wspierająca

Rodzina wspierająca jest to rodzina z bezpośredniego otoczenia dziecka np. zaprzyjaźniona rodzina lub sąsiedzi.

Pomoc rodziny wspierającej może dotyczyć życia np.: wypracowania nawyku wspólnego spędzania czasu wolnego przez członków rodziny, organizowania czasu wolnego dzieciom, udzielania wskazówek dotyczących wychowania dzieci, nauki gotowania, utrzymania higieny osobistej czy racjonalnego prowadzenia gospodarstwa domowego.

Rodzinę wspierającą ustanawia wójt/ burmistrz właściwy ze względu na miejsce zamieszkania rodziny wspierającej po uzyskaniu pozytywnej opinii kierownika ośrodka pomocy społecznej na podstawie przeprowadzonego przez pracownika socjalnego wywiadu środowiskowego. Z rodziną wspierającą podpisywane są umowy, na podstawie których rodziny wspierające są uprawnione do zwrotu kosztów związanych z udzieleniem wsparcia.

Kandydat na rodzinę wspierającą powinien:

 • być wolny od uzależnień (alkohol, narkotyki, hazard itd.);
 • posiadać stałe źródło utrzymania;
 • posiadać pełną władzę rodzicielską;
 • prawidłowo wypełniać funkcje opiekuńczo-wychowawcze wobec własnych dzieci;
 • wywiązywać się z obowiązku alimentacyjnego, jeżeli takowy posiada.

Problemy opiekuńczo-wychowawcze najczęściej związane są z brakiem odpowiednich wzorów wśród najbliższych. Dzięki współpracy z rodziną wspierającą osoby takie mają możliwość poznania innego pozytywnego sposobu funkcjonowania.

ASYSTENT RODZINY: MONIKA ZALEWSKA
tel. 22 729 10 82