Pomoc społeczna

Zgodnie z ustawą podstawowym celem pomocy społecznej jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Zadaniem pomocy społecznej jest wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb oraz zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym. Art. 15 ustawy określa następujący zakres przedmiotowy pomocy społecznej:

  • przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń
  • praca socjalna
  • prowadzenie i rozwój niezbędnej infrastruktury socjalnej
  • analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej
  • realizację zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych
  • rozwijanie nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb

Formy pomocy społecznej

Pomoc udzielana jest na wniosek osoby zainteresowanej.

W pomocy społecznej wyróżnia się następujące formy: świadczenia pieniężne: zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy.

Zasiłek stały
Przysługuje osobom pełnoletnim, całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności. Jeżeli dochód w przypadku osoby samotnie gospodarującej jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej a w przypadku osoby pozostającej w rodzinie, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie. Wysokość zasiłku stałego w przypadku osoby samotnie gospodarującej ustala się jako różnicę między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 645 zł miesięcznie. Wysokość zasiłku stałego w przypadku osoby w rodzinie ustala się jako różnicę między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie a dochodem na osobę w rodzinie. Kwota zasiłku stałego nie może być niższa niż 30 zł miesięcznie.

Zasiłek okresowy
Przysługuje osobom i rodzinom, których dochód jest niższy od kryterium dochodowego określonego w ustawie, w szczególności ze względu na: długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do innych świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego. Wysokość zasiłku okresowego w przypadku osoby samotnie gospodarującej ustala się do wysokości różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby. Wysokość zasiłku okresowego w przypadku rodziny ustala się do wysokości różnicy między kryterium dochodowym rodziny, a dochodem tej rodziny.

Zasiłek celowy
Przysługuje osobom i rodzinom, których dochód jest niższy od kryterium dochodowego określonego w ustawie tj. 701 zł dla osoby samodzielnie gospodarującej oraz 528 zł na osobę w rodzinie. Świadczenie o charakterze jednorazowym, przyznawane na zaspokojenie niezbędnej potrzeby bytowej. Może być przyznany na pokrycie kosztów: zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw a także kosztów pogrzebu. Zasiłek celowy może być także przyznany na pokrycie części lub całości wydatków na świadczenia zdrowotne dla osób bezdomnych i innych nie mających możliwości uzyskania świadczeń zdrowotnych. Zasiłek celowy może być także przyznany w formie biletów kredytowanych. Niezależnie od dochodu rodziny zasiłek celowy przyznaje się na pokrycie strat w wyniku zdarzenia losowego oraz klęski żywiołowej lub ekologicznej. W szczególnych okolicznościach zasiłek celowy może otrzymać osoba lub rodzina o dochodach przekraczających kryterium dochodowe, jest to wówczas zasiłek celowy specjalny, który nie podlega zwrotowi. Osobom lub rodzinom o dochodach przekraczających kryterium dochodowe, może być przyznany zasiłek celowy pod warunkiem zwrotu jego części lub całości. Warunki odstąpień od zwrotów i zwrotów świadczeń określa uchwała nr 190/XL/2014 Rady Miasta Podkowy Leśnej w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych gminy.
 

Świadczenia niepieniężne: praca socjalna, bilet kredytowany, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składki na ubezpieczenie społeczne, sprawienie pogrzebu, poradnictwo specjalistyczne, interwencja kryzysowa, posiłek, niezbędne ubranie, usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania.

Usługi opiekuńcze
Świadczone dla osób samotnych jak i osób w rodzinie, które z powodu wieku, choroby lub innych powodów wymagają pomocy innych osób a są ich pozbawione. Szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi określa Rada Miasta Podkowa Leśna w drodze uchwały.

Kierowanie do domu pomocy społecznej
Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej. Decyzję o skierowaniu i odpłatności za pobyt wydaje organ gminy właściwy dla tej osoby.

Pobyt w Domu Pomocy Społecznej jest odpłatny. W przypadku braku możliwości pokrycia kosztów przez osobę kierowaną, różnicę pokrywa rodzina (wstępni i zstępni – tj. dzieci, rodzice lub wnuki).