BON ENERGETYCZNY

05.07.2024

OD 1 SIERPNIA 2024 ROKU

Bon energetyczny przysługuje gospodarstwom domowym, których przeciętne miesięczne dochody netto nie przekraczają
2500 zł w gospodarstwie jednoosobowym
1700 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.
Dochód obliczany będzie na podstawie dochodu osiąganego w roku 2023.

Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 323

wysokość dopłaty w ramach bonu energetycznego

 1. Jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 300,00 zł
  600,00 zł* przy założeniu że jej dochód nie przekroczy 2500 złotych,
 2. Gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 400,00 zł
  800,00 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1700 złotych miesięcznie na osobę,
 3. Gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 500,00 zł
  1000,00 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1700 złotych miesięcznie na osobę,
 4. Gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 600,00 zł
  1200,00 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1700 złotych miesięcznie na osobę.

W przypadku bonu energetycznego obowiązuje tzw. zasada złotówka za złotówkę co oznacza, iż bon energetyczny będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota bonu będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych bonów energetycznych będzie wynosić 20 zł. Poniżej 20 zł kwota bonu nie będzie wypłacana.

* Wyższy bon energetyczny przysługuje gospodarstwom, w przypadku gdy główne źródło ogrzewania danego gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną i zostało wpisane do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) do dnia 1 kwietnia 2024 roku lub po tym dniu w przypadku uruchomienia nowego źródła ogrzewania
 

Wnioski będzie można składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej

w terminie od 1 sierpnia do 30 września 2024 r.

 • osobiście na piśmie w postaci papierowej albo
 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej, podpisując kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym.

Wnioski o wypłatę bonu energetycznego, złożone po tym terminie, pozostawia się bez rozpoznania.

WAŻNE
wniosku nie można dostarczyć za pośrednictwem wiadomości email

Na rozpatrzenie prawidłowo złożonego wniosku przez wnioskodawcę organ będzie miał czas 60 dni.

Kliknij, aby przejść do wzoru wniosku o wypłatę bonu energetycznego w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Klimatu i Środowiska

Ustawa z dnia 23 maja 2024 roku (Dz. U. z 2024 r. poz. 859) o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego