Dodatek węglowy - informacje

18.08.2022

W dniu 11.08.2022 roku opublikowana została ustawa o dodatku węglowym
(Dz. U. z 2022 r., poz. 1692), która weszła w życie z dniem 12.08.2022 r.

Zgodnie z treścią ustawy dodatek węglowy przysługuje:

Osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe*, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków,
o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków
(Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561 i 1576).

*Przez paliwa stałe rozumie się węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego.

Dodatek węglowy wynosi jednorazowo: 3000 zł zarówno dla gospodarstwa domowego jednoosobowego jak i gospodarstwa wieloosobowego;

Przez gospodarstwo domowe rozumie się:

  1. osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo
  2. osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające
    w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku węglowego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Dodatek węglowy nie przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz. U. poz. 1477).

 

Wniosek:

Wzór wniosku o wypłatę dodatku węglowego  został ustalony rozporządzeniem Ministra  Klimatu i Środowiska z dnia 16.08.2022 r. – Dz. U. z 2022 r. poz. 1712. 

Wnioski można składać:

1.elektronicznie - wniosek podpisany profilem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym przesłany jako załącznik  przy wykorzystaniu platformy ePUAP

2. papierowo w Ośrodku Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej przy ul. Błońskiej 46/48

w godzinach: poniedziałek od godz. 9- 18 ,

wtorek-czwartek 9 -16.

Od 1 września 2022 roku wnioski przyjmowane będą wyłącznie

w poniedziałki (od 08:00 do 18:00) i czwartki (od 08:00 do 16:00)

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod numerem (22) 729 10 82

Wniosek o przyznanie dodatku węglowego można składać do dnia 30.11.2022 r.

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego złożony po dniu 30.11.2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.

link do pobrania wniosku

https://www.gov.pl/attachment/d4b5fe57-4c5b-4e14-b954-14f1f16b84c0