Ogłoszenie

13.11.2020

W związku ze wzrostem zakażeń COVID-19 na podstawie § 24a w zw. z § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii ( Dz. U. z 2020 r. poz. 1758 ze zm.) oraz Zarządzeniem Nr 021.12.2020 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 3 listopada 2020 r w sprawie funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej w okresie stanu epidemii wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2 przy realizacji zadań w Ośrodku Pomocy Społecznej, od dnia 3 listopada 2020 r. do dnia 4 grudnia 2020 r. ogranicza się funkcjonowanie Ośrodka poprzez wprowadzenie szczególnych zasady pracy oraz przyjmowania interesantów.

Sprawy urzędowe winny być w tym czasie załatwiane telefonicznie, pocztą elektroniczną e-mail, listownie za pośrednictwem operatora pocztowego lub z wykorzystaniem możliwości elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP a także poprzez wrzucenie do skrzynki znajdującej się przed wejściem do OPS przy ul. Błońskiej 46/48.

Interesanci będą przyjmowani osobiście, jedynie w sytuacji braku wyżej wymienionych możliwości alternatywnych.

Celem zmiany organizacji pracy jest zapewnienie ciągłości funkcjonowania Ośrodka na wypadek wystąpienia ogniska zakażenia, w sytuacji szczególnej, którą jest aktualnie trwający lawinowy wzrost zakażeń COVID-19 w kraju.

Za utrudnienia przepraszamy.