SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI

04.09.2023

Organizacja i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania należy do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, realizowanych przez gminę.

 

Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi to szczególny rodzaj usług specjalistycznych dostosowany do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności.

Przy określeniu komu przysługuje pomoc w formie usług specjalistycznych zastosowanie ma ogólna zasada dotycząca usług, zapisana w ustawie o pomocy społecznej. Zasada ta wskazuje, że pomoc w formie usług specjalistycznych może być przyznana osobom, które wymagają pomocy innych osób, a rodzina nie może takiej pomocy zapewnić. Usługi świadczone są w mieszkaniu osoby, która potrzebuje pomocy lub w ośrodkach wsparcia takich jak środowiskowe domy samopomocy, kluby samopomocy, dzienne domy pomocy.

SUO przeznaczone są dla:

 1. osób dorosłych, wykazujących zaburzenia wymienione w art. 3 pkt 1 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego
  1. chorych psychicznie (wykazujących zaburzenia psychotyczne)
  2. upośledzonych umysłowo
  3. osób wykazujących inne poważne zakłócenia czynności psychicznych, które zgodnie ze stanem wiedzy medycznej zaliczane są do zaburzeń psychicznych, a osoba ta wymaga takiej formy pomocy i opieki niezbędnej do życia w środowisku rodzinnym lub społecznym
 2. w wyjątkowych przypadkach dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi, pozbawionych dostępu do zajęć rehabilitacyjnych i rewalidacyjno-wychowawczych, jeśli nie mają możliwości uzyskania dostępu do zajęć świadczonych przez inne zobowiązane podmioty.

Jaki jest cel SUO?

Celem specjalistycznych usług opiekuńczych jest poprawa jakości życia osób z zaburzeniami psychicznymi poprzez:

 • zapewnienie wysokiej jakości specjalistycznej pomocy osobom samotnym z zaburzeniami psychicznymi, w przypadkach gdy są jej pozbawione, oraz osobom, które wymagają takiej pomocy, a rodzina nie może jej zapewnić;
 • pomoc dostosowaną do szczególnych potrzeb osób z zaburzeniami psychicznymi oraz celów postawionych w planach postępowania terapeutyczno-wspierającego, świadczoną przez osoby z odpowiednim wykształceniem i doświadczeniem;
 • możliwie jak najwyższą partycypację osoby objętej usługami w wykonywaniu poszczególnych czynności (charakter wspierająco - aktywizujący usługi, a nie wyręczający) oraz ścisłą współpracę w realizacji usług z najbliższym otoczeniem tej osoby, zgodnie z zasadą pomocniczości.

Kto świadczy SUO?

Zgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. specjalistyczne usługi opiekuńcze są świadczone przez osoby posiadające kwalifikacje do wykonywania zawodu: pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty zajęciowego, pielęgniarki, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty lub innego zawodu dającego wiedzę i umiejętności pozwalające świadczyć określone specjalistyczne usługi.

Usługi przyznawane są przez Ośrodek na podstawie indywidualnej decyzji administracyjnej, która określa:

-imię i nazwisko osoby zakwalifikowanej do świadczenia usług;

-rodzaj usługi;

-zakres usług;

-wymiar dzienny świadczonych usług;

-okres przez który usługi mają być świadczone;

-miejsce realizacji;

-procentową odpłatność ponoszoną przez świadczeniobiorcę usług;

Przy ubieganiu się o pomoc usługową wymagane jest zaświadczenie lekarskie, uzasadniające korzystanie z tej formy pomocy.

Usługi są świadczeniem za które Ośrodek może pobierać opłaty w zależności od sytuacji materialnej świadczeniobiorcy. Wysokość odpłatności ustala się na podstawie ustawowego kryterium dochodowego dla osoby samotnie gospodarującej (776 zł netto) i osoby w rodzinie (600 zł netto).

Wniosek o przyznanie pomocy można składać:

Osobiście w siedzibie OPS, ul. Błońska 46/48, pon. 8:00-18:00, wt.-czw. 8:00-16:00,

za pośrednictwem E-PUAP /opspodkowalesna/skrytka

za pośrednictwem poczty, na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Błońska 46/48, 05-807 Podkowa Leśna

Podstawą udzielenia pomocy jest środowiskowy wywiad rodzinny sporządzony w miejscu zamieszkania lub pobytu osoby ubiegającej się. Ośrodek ustala, w drodze wywiadu środowiskowego, sytuację osób zobowiązanych do alimentacji, na rzecz osób ubiegających się o świadczenia pomocy społecznej (odrębnie mieszającego małżonka, rodziców, dziadków, dorosłych dzieci lub wnuków) oraz możliwości świadczenia przez te osoby pomocy. Każda sprawa rozpatrywana jest indywidualnie w oparciu o informacje ustalone w wywiadzie oraz dokumenty i oświadczenia niezbędne do rozpatrzenia wniosku, określające sytuację rodzinną, zdrowotną, mieszkaniową, majątkową i zawodową.

Ważne!

Brak zgody na przeprowadzenie wywiadu jest równoznaczny z rezygnacją z pomocy społecznej.