DOBRY START 300+ w ZUS

od 1 lipca 2021 roku realizację programu Dobry Start przejmuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Informujemy, że 15 czerwca 2021 r. Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start”.  Zgodnie z nowym rozporządzeniem, od 1 lipca 2021 r., realizacją programu „Dobry Start” począwszy od ustalenia prawa do świadczenia dobry start z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 2021/2022 będzie się zajmował Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

  • Zakład Ubezpieczeń Społecznych zajmie się przyznawaniem i wypłatą świadczeń z programu „Dobry start” – zamiast instytucji gminnych i powiatowych.
  • Składanie wniosku o świadczenie „Dobry start” będzie możliwe wyłącznie przez internet, poprzez systemy teleinformatyczne.
  • Wypłata świadczenia będzie się odbywać w formie bezgotówkowej, na wskazany numer rachunku bankowego.

Dobry start 300 Plus

Dla kogo wsparcie?
Świadczenie "Dobry Start" przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia. Co ważne, rodzina będzie mogła liczyć na wsparcie niezależnie od posiadanego dochodu.

Ważne!

Świadczenie nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowania przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole.

Jak dostać świadczenie "Dobry Start" ?
Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić mama lub tata dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Kto realizuje świadczenie?
Wnioski o świadczenie będą przyjmowane i realizowane przez te same instytucje, które realizują obecnie świadczenie wychowawcze w ramach programu „Rodzina 500+”.
Świadczenie ''Dobry Start" realizowane jest w OPS Podkowa Leśna przez Inspektora ds. świadczeń, ul. Błońska 46/48, Podkowa Leśna.

Gdzie złożyć wniosek?
Wniosek o przyznanie świadczenia należy złożyć w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej przy ul. Błońskiej 46/48, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie na dziecko.

Kiedy złożyć wniosek?
Wniosek będzie można składać już od 1 lipca danego roku online przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną, a od 1 sierpnia danego roku drogą tradycyjną (papierową).

Ważne!

Wniosek należy złożyć do 30 listopada danego roku. Wnioski złożone po upływie tego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Kiedy rodzina otrzyma wyprawkę?
W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, rodziny wyprawkę otrzymają nie później niż 30 września. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach gminy będą miały maksymalnie 2 miesiące od dnia złożenia wniosku na jego rozpatrzenie i wypłatę świadczenia.

Ważne!

Złożenie wniosku o świadczenie "Dobry Start" w lipcu i sierpniu to gwarancja wypłaty świadczenia nie później niż do 30 września.

Uproszczona procedura
W przypadku tego świadczenia w celu usprawnienia procesu przyznawania świadczeń nie będzie wydawana decyzja administracyjna, będą one wydawane tylko w przypadku odmowy przyznania świadczenia oraz w sprawach nienależnie pobranych świadczeń.
Świadczenie "Dobry Start" jest zwolnione od podatku. Nie podlega egzekucji ani wliczeniu do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia.

Druki w wersji papierowej:
do pobrania w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej przy ul. Błońskiej 46/48

Druki w formie elektronicznej do pobrania:

Wniosek o świadczenie "Dobry Start"

Załącznik do wniosku