Świadczenie 500 plus

1. Kto jest uprawniony do otrzymywania świadczenia wychowawczego 500+?
Od 1 lipca 2019 roku program Rodzina 500+ obejmuje wszystkie dzieci do 18. roku życia bez względu na dochód rodziny.

2. Gdzie i kiedy należy składać wnioski?
Osoby niepobierające świadczenia wychowawczego 500+ mogą złożyć wniosek w dowolnym momencie, niemniej w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku świadczenie wychowawcze zostanie przyznane od miesiąca, w którym wniosek wpłynął do OPS. Wyjątek od tej reguły stanowią „świeżo upieczeni rodzice”, którzy mają na złożenie wniosku 3 miesiące od dnia urodzenia się dziecka. Jeżeli wniosek zostanie złożony w tym terminie, świadczenie 500+ zostanie przyznane i wypłacone z wyrównaniem od dnia narodzin dziecka.

Świadczenie wychowawcze 500+ przyznawane jest do końca trwania okresu zasiłkowego. Aktualnie trwający okres zasiłkowy kończy się 31 maja 2021 roku. To oznacza, że wszystkie osoby otrzymujące niniejsze świadczenie, aby pobierać "500+" od 1 czerwca 2021 roku muszą ponownie złożyć wnioski.

Wnioski o przyznanie prawa do świadczenia wychowawczego na nowy okres zasiłkowy można składać:

 • od 1 lutego 2021 roku drogą elektroniczną tj. przez stronę Ministerstwa Rodziny (empatia.mrpips.gov.pl), przez bankowość elektroniczną lub przez portal PUE ZUS;
 • od 1 kwietnia 2021 drogą tradycyjną (papierową), czyli osobiście w OPS

3. Kiedy zostaną wypłacone pierwsze pieniądze na nowy okres zasiłkowy?
Wszystko zależy od miesiąca, w którym zostanie złożony wniosek. Tak przedstawiają się poszczególne, maksymalne terminy wypłat w zależności od miesiąca złożenia wniosku:

 • złożenie wniosku w okresie luty - kwiecień 2021 roku oznacza, że świadczenie zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 czerwca 2021 roku.
 • złożenie wniosku w maju 2021 roku oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem od czerwca 2021 roku, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 lipca 2021 roku.
 • złożenie wniosku w czerwcu 2021 roku oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem od czerwca 2021 roku, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 sierpnia 2021 roku.
 • złożenie wniosku w lipcu 2021 roku oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od lipca 2021 roku, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 30 września 2021 roku.
 • złożenie wniosku w sierpniu 2021 roku oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od sierpnia 2021 roku, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 października 2021 roku.

4. Do kiedy będzie przyznane prawo do świadczenia 500+ na nowy okres zasiłkowy?
Prawo do świadczenia 500+ będzie ustalone do końca maja 2022 roku.

5. Co w przypadku zmiany sytuacji rodzinnej w trakcie otrzymywania świadczenia?
W przypadku wystąpienia zmian mających wpływ na prawo do świadczenia wychowawczego (np. rozwód, wyjazd rodziny bądź członka rodziny do pracy za granicą, zmiana miejsca zamieszkania rodziny, umieszczenie członka rodziny w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie) osoba otrzymująca świadczenie wychowawcze jest obowiązana do niezwłocznego powiadomienia o tym pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej.

6. Co w przypadku jeżeli jeden z rodziców dziecka przebywa poza granicami RP?
W przypadku jeżeli jeden z rodziców dziecka przebywa poza granicami RP, wnioskodawca podaje dodatkowe informacje dotyczące: daty wyjazdu z kraju, adresu zamieszkania oraz nazwy i adresu pracodawcy rodzica przebywającego poza granicami RP.

Na podstawie powyższych danych, Wojewoda Mazowiecki ustala czy zachodzi koordynacja systemu zabezpieczeń społecznych i podejmuje decyzję, czy prawo do świadczenia wychowawczego przysługuje, czy też nie.

7. Czy świadczenie będzie wypłacane w przypadku śmierci jednego z rodziców?
W przypadku śmierci jednego z rodziców, któremu świadczenie zostało wcześniej przyznane lub który zmarł przed rozpatrzeniem złożonego wniosku, przysługuje ciągłość świadczenia wychowawczego. Oznacza to, że rodzic, który został z dzieckiem, nie traci automatycznie prawa do przyznanego świadczenia na dziecko. Aby zachować ciągłość świadczenia rodzic, który został z dzieckiem, musi złożyć wniosek w terminie 3 miesięcy od dnia śmierci drugiego rodzica.

8. Czy program obejmuje wszystkie dzieci w pieczy zastępczej?
Świadczenie przysługuje na dzieci w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka oraz z placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego, a także dzieci umieszczone w innych instytucjonalnych formach pieczy zastępczej, czyli w pozostałych placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych i interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych. Program obejmuje także dzieci umieszczone w domach pomocy społecznej.

9. Co w przypadku sprawowania opieki naprzemiennej?
W przypadku sprawowania opieki naprzemiennej przez obojga rodziców do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia 500+ należy dołączyć odpis orzeczenia sądu wskazującego na pozostawanie dziecka pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach.

W takiej sytuacji kwotę świadczenia wychowawczego dla każdego z rodziców ustala się w wysokości połowy kwoty przysługującego za dany miesiąc świadczenia wychowawczego, tj. po 250 zł. miesięcznie.

10. Co w przypadku zmiany miejsca zamieszkania osoby pobierającej świadczenie?
W sytuacji gdy rodzina otrzymująca świadczenia 500+ zmienia miejsce zamieszkania, powinna o tym fakcie niezwłocznie powiadomić organ wypłacający jej świadczenie. Wówczas dotychczasowy organ właściwy przekazuje informację o przyznanym świadczeniu 500+ wraz z aktami sprawy organowi właściwemu ze względu na nowe miejsce zamieszkania osoby, w celu dalszej realizacji wypłaty. Organ właściwy ze względu na nowe miejsce zamieszkania osoby, której przyznano świadczenie wychowawcze, realizuje przyznane świadczenie 500+ bez konieczności wydawania kolejnej informacji.

11. Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku?
W zależności od indywidualnej sytuacji wnioskodawcy do wniosku należy dołączyć:

 • kartę pobytu i decyzję o udzieleniu cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub inny dokument uprawniający cudzoziemca do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który uprawnia do wykonywania pracy;
 • prawomocne orzeczenie sądu orzekające rozwód lub separację
 • zaświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka;
 • odpis orzeczenia sądu wskazującego na pozostawanie dziecka pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach;
 • orzeczenie sądu o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka;
 • inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego.

12. Skąd pobrać wniosek o świadczenie wychowawcze „500+”?

Druki w wersji papierowej można pobrać:

 • w siedzibie OPS Podkowa Leśna przy ul. Błońskiej 46/48,

Druki w formie elektronicznej do pobrania

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego sw

Załącznik do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego sw-1z