Wsparcie asystenta

W ramach ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem"

Każda kobieta w ciąży i jej rodzina może skorzystać z pomocy i wsparcia asystenta rodziny.

Asystent nie tylko odpowie na wszystkie pytania, ale też na podstawie pisemnego upoważnienia będzie mógł załatwić w waszym imieniu sprawy w różnych instytucjach. Asystent pomoże także rozwiązać problemy opiekuńczo-wychowawcze.

Asystent rodziny:

 • udzieli informacji w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny,
 • będzie mógł reprezentować przed instytucjami i urzędami,
 • udzieli wsparcia psychologicznego,
 • udzieli pomocy w przezwyciężaniu problemów wychowawczych,
 • udzieli pomocy prawnej,
 • będzie wspierał w realizacji codziennych obowiązków.

Przykładowe formy wsparcia oferowane przez asystenta rodziny:

 • poradnictwo oferowane kobietom w ciąży i ich rodzinom,
 • doradztwo w zakresie form i miejsc wsparcia,
 • poradnictwo w zakresie pielęgnacji i opieki nad niemowlęciem,
 • nauka sprawnego wykonywania obowiązków domowych,
 • pomoc w codziennej organizacji życia rodziny, planowanie sposobów spędzania wspólnie wolnego czasu,
 • informowanie jak działają urzędy, placówki wsparcia rodziny i dziecka,
 • pomoc w sprawach urzędowych, wspieranie rodziny w kontaktach z pracownikami szkoły, przedszkola, sądu, poradni, przychodni, policji, urzędów i innych instytucji,
 • pomoc w zakresie możliwości podniesienia kwalifikacji zawodowych i poszukiwania pracy.

Gdzie można się zgłosić po pomoc asystenta rodziny?

Ze wsparcia asystenta rodziny możesz skorzystać w każdej sytuacji, gdy wyrazisz taką wolę.
W tym celu należy wystąpić z wnioskiem do OPS.

W przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych w ustawie „Za życiem” nie jest stosowana procedura wymagająca m.in. przeprowadzenia przez pracownika socjalnego, wywiadu środowiskowego.

Jeżeli jesteś rodzicem dziecka niepełnosprawnego z orzeczoną niepełnosprawnością, możesz starać się o uzyskanie dofinansowania ze środków PFRON (Powiatowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych):

 • do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym,
 • na likwidację barier: architektonicznych, w komunikowaniu się, technicznych