Wykaz lokalnych instytucji i organizacji wspierających rodzinę

Rodzina jako najważniejsze środowisko do życia i rozwoju przeżywając jakikolwiek kryzys funkcjonowania winna mieć możliwość korzystania z profesjonalnego wsparcia i doświadczenia następujących jednostek wsparcia.
 

Nazwa

Dane kontaktowe

Oferowane wsparcie

Ośrodek Pomocy Społecznej

05-807 Podkowa Leśna
ul. Blońska 46/48

tel: (0-22)  729 10 82
e-mail: ops|ops-podkowalesna.pl| |ops|ops-podkowalesna.pl

- usługi asystenta rodziny
- wsparcie socjalne (finansowe i niefinansowe)
- poradnictwo: -psychologiczne, prawne, praca socjalna
- kierowanie osób do ośrodków wsparcia, domów pomocy społecznej
- świadczenia rodzinne, wychowawcze
- Karta Dużej Rodziny

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

05-807 Podkowa Leśna
ul. Blońska 46/48

tel: (0-22) 729 10 82
e-mail: ops|ops-podkowalesna.pl| |ops|ops-podkowalesna.pl

- prowadzenie Punktu Informacyjno- Konsultacyjnego
- poradnictwo i konsultacje dla osób uzależnionych
- poradnictwo i konsultacje dla osób uwikłanych w przemoc domową
- działalność grup samopomocowych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

05-825 Grodzisk Mazowiecki
ul. Daleka 11

tel: (0-22) 724-15-70, 724-09-05
e-mail: biuro|pcprgrodzisk.pl| |biuro|pcprgrodzisk.pl

poradnictwo: - psychologiczne, prawne
- Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON)
- Powiatowy Zespół Orzekania o Niepełnosprawności
- organizowanie opieki w rodzinach zastępczych
- opieka wytchnieniowa

Poradnia Psychologiczno –Pedagogiczna

05-825 Grodzisk Mazowiecki
ul. Bałtycka 30 

tel: (0-22) 755 55 74,  723 16 44
e-mail: pppgrodzisk|powiat-grodziski.pl| |pppgrodzisk|powiat-grodziski.pl

- udzielanie dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno –pedagogicznej, w tym logopedycznej
- udzielanie rodzicom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w zakresie wychowania
- diagnozowanie rozwoju dzieci
- wydawanie opinii/orzeczeń dotyczących wspomagania rozwoju