Dodatek energetyczny

Dodatek energetyczny przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej.

Komu przysługuje świadczenie?
Za odbiorcę wrażliwego energii elektrycznej uważa się osobę, której przyznano dodatek mieszkaniowy, która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Wysokość dodatku energetycznego obowiązująca od dnia 1 maja 2020 r. do dnia 30 kwietnia 2021 r. dla gospodarstwa domowego:

  • prowadzonego przez osobę samotną wynosi 10,94 zł/miesiąc;
  • składającego się z 2 do 4 osób wynosi 15,19 zł/miesiąc;
  • składającego się z co najmniej 5 osób wynosi 18,23 zł/miesiąc;

Gdzie można złożyć wniosek?
W siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej ul. Błońska 46/48

Wymagane dokumenty:

  • wniosek o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego
  • kopia umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym.

Prosimy pamiętać, że:

  • podczas składania wniosku należy okazać pracownikowi oryginały dokumentów;
  • pracownik OPS może wymagać dostarczenia także innych dokumentów, jeżeli jest to niezbędne do rozpatrzenia sprawy.

Dodatkowe informacje:
Przyznanie i wypłata świadczenia następuje na podstawie decyzji. Od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji nie podlega żadnym opłatom.