Prace społecznie użyteczne

Prace społecznie użyteczne to prace wykonywane przez osoby bezrobotne, bez prawa do zasiłku. Organizowane są przez gminę w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, organizacjach lub instytucjach statutowo zajmujących się pomocą charytatywną lub na rzecz społeczności lokalnej.
Prace społecznie użyteczne przede wszystkim spełniają rolę pomocową, wzmacniając w kształtowaniu aktywnych postaw oraz przywracaniu zdolności w pełnieniu ról społecznych i zawodowych.

Założeniem jest aby prace społecznie użyteczne stworzyły warunki powrotu na rynek pracy osobom długotrwale bezrobotnym, korzystającym z uwagi na trudną sytuację materialną ze świadczeń z pomocy społecznej. Celem tej formy zatrudnienia jest wsparcie i aktywizacja. Bezpośrednie uczestnictwo w czynnościach zawodowych osób bezrobotnych powinno spełniać rolę aktywizacyjną, funkcją wspierającą przypisaną pracom społecznie użytecznym jest pomoc materialna dla osób biorących w nich udział.

Prace społecznie użyteczne realizowane są w wymiarze 40 godzin miesięcznie (10 godzin tygodniowo) na osobę. Za każdą przepracowaną godzinę osobie bezrobotnej przysługuje świadczenie w wysokości 8,10 zł (netto). Dochód ten nie jest opodatkowany i nie podlega uwzględnieniu przy ubieganiu się o pomoc społeczną.

Z uwagi na fakt, że prace społecznie użyteczne są narzędziem aktywizacji zawodowej i społecznej osób bezrobotnych korzystających z pomocy społecznej nie wymagają zgody ani wniosku osoby skierowanej. W przypadku odmowy przyjęcia propozycji prac społecznie użytecznych stworzone zostały prawne możliwości działań, polegających na wykreśleniu z rejestru osób bezrobotnych oraz ograniczenie bądź cofnięcie uprawnień do świadczeń z pomocy społecznej. A zatem kierowanie do prac społecznie użytecznych ma charakter dyscyplinujący do aktywności zawodowej.

Zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej brak współdziałania osoby lub rodziny z pracownikiem socjalnym lub asystentem rodziny, o którym mowa w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w rozwiązywaniu trudnej sytuacji życiowej, odmowa zawarcia kontraktu socjalnego, niedotrzymywanie jego postanowień, nieuzasadniona odmowa podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej przez osobę bezrobotną lub nieuzasadniona odmowa podjęcia lub przerwanie szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego w miejscu pracy, wykonywania prac interwencyjnych, robót publicznych lub prac społecznie użytecznych, o których mowa w przepisach o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, lub nieuzasadniona odmowa podjęcia leczenia odwykowego w zakładzie lecznictwa odwykowego przez osobę uzależnioną mogą stanowić podstawę do odmowy przyznania świadczenia, uchylenia decyzji o przyznaniu świadczenia lub wstrzymania świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

Prace społecznie użyteczne są realizowane w Podkowie Leśnej od stycznia 2016 r. i jest nimi objęte 7 osób, które wykonują prace w: Przedszkolu Miejskim, Miejskiej Bibliotece Publicznej, Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich, Urzędzie Miasta.

Organizatorem prac społecznie użytecznych w Podkowie Leśnej jest Ośrodek Pomocy Społecznej.
Koordynacją prac zajmuje się starszy pracownik socjalny Joanna Ratyńska.