Karta Dużej Rodziny

Prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej.
Rodzina wielodzietna w myśl ustawy to rodzina, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:

 • w wieku do ukończenia 18 roku życia,
 • w wieku do 25 roku życia, gdy dziecko uczy się (w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole, prawo przysługuje do 30 września następującego po końcu roku szkolnego; w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole wyższej do końca roku akademickiego, w którym jest planowane ukończenie nauki zgodnie z oświadczeniem),
 • bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym bądź znacznym stopniu niepełnosprawności.

Uprawnienia przysługujące na podstawie karty

Wykaz zniżek zamieszczony jest na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz na stronach https://rodzina.gov.pl/duza-rodzina/ oraz http://www.empatia.mpips.gov.pl/ Wykaz ten jest na bieżąco aktualizowany. Miedzy innymi rodzice lub małżonkowie rodziców posiadający ważną KDR mają prawo do ulgi w wysokości 49% na przejazdy środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w pociągach osobowych i pospiesznych na podstawie imiennych biletów miesięcznych oraz 37% na bilety jednorazowe, a także zniżki w opłatach paszportowych 75% w przypadku dzieci i 50% dla rodziców i małżonków rodziców oraz darmowe wstępy do parków narodowych.

Postępowanie w sprawie przyznania karty

Dokumentem identyfikującym członków rodziny wielodzietnej jest Karta Dużej Rodziny
Aby uzyskać Kartę należy:

 • pobrać i wypełnić wniosek dla każdego członka rodziny – upoważniony członek rodziny wielodzietnej będzie mógł wnosić o przyznanie karty dla pozostałych członków rodziny.
 • okazać oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających stanowienie rodziny wielodzietnej i załączyć ich kserokopie tj.
  • w przypadku rodzica – dokument potwierdzający tożsamość rodzica oraz oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci,
  • w przypadku małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa,
  • w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia – akt urodzenia dzieci lub dokument potwierdzający tożsamość,
  • w przypadku dzieci w wieku powyżej 18 roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
  • w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18 roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności,
  • w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka,
  • w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
 • Złożyć wniosek w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny wielodzietnej. W Podkowie Leśnej obsługę wniosków prowadzi Ośrodek Pomocy Społecznej. Wnioski należy składać w siedzibie OPS, ul. Błońska 46/48, 05-807 Podkowa Leśna.

W przypadku zagubienia, kradzieży lub utraty w inny sposób wydaje się duplikat Karty.
Karta przyznawana jest bezpłatnie. Wydanie duplikatu podlega opłacie.
W przypadku zmiany danych zawartych w Karcie wydaje się nowa Kartę.

Wniosek oraz pozostałe druki są dostępne w ośrodku pomocy społecznej.