300 zł jednorazowego zasiłku dla uchodźców z Ukrainy

17.03.2022

Obywatele Ukrainy, którzy od 24 lutego 2022 roku przybyli do Polski w związku z wojną w ich kraju, deklarujący zamiar pozostania w Polce i zostali wpisani do rejestru Pesel UKR, otrzymają pomoc w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego.

Wysokość udzielanej pomocy i sposób wypłaty

 • Wysokość świadczenia na każdą osobę wynosi 300 zł.
 • Pomoc jest udzielana na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe.
 • Świadczenie przyznaje się bez względu na dochód.
 • Świadczenie przyznawane jest  na wniosek osoby uprawnionej, jej przedstawiciela ustawowego, opiekuna tymczasowego lub osoby sprawującej faktyczną opiekę nad dzieckiem - wzór wniosku
 • Jednorazowe świadczenie w wysokości  300 zł, może otrzymać:
 • obywatel Ukrainy i jego małżonek, który wjechał legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w okresie od dnia 24 lutego 2022
 • obywatel Ukrainy posiadający Kartę Polaka, który wraz z najbliższą rodziną przybyli do Polski od dnia 24 lutego br.
 • dzieci obywateli Ukrainy wymienionych powyżej.  

 wniosek o wypłatę pomocy należy złożyć:

 • Osoby przybywające na terenie miasta Podkowa Leśna mogą składać wniosek o wypłatę pomocy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej, ul. Błońska 46/48, 05-807 Podkowa Leśna, nr tel.: 22 720 10 82 w godzinach pracy Ośrodka.
 • W przypadku gdy wnioskodawca podał dane kontaktowe (numer telefonu, adres poczty elektronicznej), ośrodek pomocy społecznej informuje go o terminie i formie wypłaty świadczenia za pomocą dostępnych środków komunikacji.
 • Wypłata świadczenia może być dokonana w formie przelewu na konto bankowe wskazane przez wnioskodawcę, bądź w inny sposób określony przez organ wypłacający świadczenie.

Jakie dokumenty należy posiadać podczas składania wniosku

 • nadany numer PESEL UKR,
 • dowód tożsamości,
 • ewentualnie wypełniony wniosek

Kogo nie obejmuje pomoc

Pomoc nie obejmuje obywateli Ukrainy, którzy  np. posiadają zezwolenie na pobyt stały, na pobyt czasowy,  złożyli w Polsce wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej lub zadeklarowali zamiar złożenia takiego wniosku wniosku (art. 2 ust.3 specustawy) .

 

Wniosek - word

ЗАЯВКА НА ВИПЛАТУ ОДНОРАЗОВОЇ ФІНАНСОВОЇ ДОПОМОГИ -word

wniosek - pdf

ЗАЯВКА НА ВИПЛАТУ ОДНОРАЗОВОЇ ФІНАНСОВОЇ ДОПОМОГИ -pdf

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa Dz.U. 2022 poz. 583