Nabór na stanowisko pomocnicze pracownik socjalny / starszy pracownik socjalny / specjalista pracy socjalnej

25.07.2022

KO.110.1.2022

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

w Podkowie Leśnej

ogłasza nabór

 na stanowisko pomocnicze pracownik socjalny / starszy pracownik socjalny / specjalista pracy socjalnej do Sekcji Pomocy Społecznej - zatrudnienie w ramach umowy o pracę w wymiarze

1 etatu

Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1282 z późn.zm.)1 , 1 w przypadku uznania spełnienia przesłanek art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1282 z późn.zm.)
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. nieposzlakowana opinia,
 4. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne  przestępstwo skarbowe,
 5. wykształcenie wyższe, zgodne z wymogami ustawy o pomocy społecznej,

Do zadań pracownika socjalnego należy w szczególności:

 1. praca socjalna, przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych;
 2. dokonywanie analizy, diagnozy i oceny zjawisk indywidualnych i społecznych, a także formułowanie opinii w zakresie zapotrzebowania na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń;
 3. udzielanie informacji, wskazówek, porad i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, rodzinom, grupom i społecznościom,
 4. pomoc w uzyskaniu dla osób lub rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej specjalistycznego poradnictwa, terapii lub innych form pomocy w zakresie możliwości rozwiązywania problemów przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe;
 5. udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej;
 6. pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych;
 7. współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania problemów oraz skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie konsekwencji ubóstwa;
 8. inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową oraz inspirowanie powołania instytucji świadczących usługi służące poprawie sytuacji takich osób i rodzin;
 9. współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu regionalnych i lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia;
 10. inicjowanie lub współuczestniczenie w działaniach profilaktycznych nakierowanych na zapobieganie lub łagodzenie problemów społecznych.

Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny ;
 2. kwestionariusz osobowy dla kandydata ubiegającego się o zatrudnienie;
 3. CV
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 5. kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje;
 6. kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenie o aktualnym zatrudnieniu potwierdzające dotychczasowe zatrudnienie;

Prosimy o przedstawienie oczekiwanego wynagrodzenia za pracę (brutto).

Wymiar pracy etat

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.

     Miejsce i termin złożenia dokumentów

Ofertę (CV) i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać na adres Ośrodka Pomocy Społecznej, 05-807 Podkowa Leśna ul. Błońska 46/48, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko pracownik socjalny/starszy pracownik socjalny/specjalista pracy socjalnej” do 17 sierpnia 2022 r., godz.14.00 (decyduje data faktycznego wpływu do Ośrodka).

Klauzula informacyjna
Administratorem danych osobowych pracowników i kandydatów do pracy jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej. Dane przetwarzane są w celu rekrutacji i zatrudnienia i ich podanie jest obowiązkowe w zakresie określonym przepisami prawa pracy, w szczególności przez Kodeks Pracy. Dane nie są przekazywane żadnym nieuprawnionym odbiorcom, ani też do państw trzecich. Odbiorcami danych mogą być jedynie osoby i podmioty upoważnione do przetwarzania danych oraz uprawnione na podstawie przepisów prawa organy publiczne. Dane są przechowywane przez czas określony w szczególnych przepisach prawa. Osobie której dane dotyczą, przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, prawo ich uzupełniania i obowiązek zgłaszania Administratorowi zmiany danych osobowych. Osoby, których dane dotyczą, mogą kontaktować się z wyznaczonym u Administratora Inspektorem ochrony danych we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz mają obowiązek zgłaszać do Inspektora wszelkie incydenty i naruszenia dotyczące bezpieczeństwa danych osobowych, do których przetwarzania są upoważnione. Dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych to: iod|audytiwycena.pl| |iod|audytiwycena.pl 

Kierownik OPS

                                                                                               Edyta Żaczkiewicz

Załączniki

Kwestionariusz osobowy