Karta Dużej Rodziny - PRZYPOMINAMY!

28.09.2023

Osoby uprawnione do posiadania KDR

Prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny przysługuje wszystkim rodzicom oraz małżonkom rodziców, którzy mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci.

Przez rodzica rozumie się także rodzica zastępczego lub osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka.

Prawo do Karty Dużej Rodziny przysługuje także dzieciom:

 • w wieku do 18. roku życia,
 • w wieku do 25. roku życia – w przypadku dzieci uczących się w szkole lub szkole wyższej, (w przypadku nauki w szkole, prawo przysługuje do 30 września następującego po końcu roku szkolnego; w przypadku nauki  w szkole wyższej do końca roku akademickiego, w którym jest planowane ukończenie nauki zgodnie z oświadczeniem),
 • bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności,

ale tylko w przypadku, gdy w chwili składania wniosku w rodzinie jest co najmniej troje dzieci spełniających powyższe warunki.

 Należy pamiętać, że prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny nie przysługuje rodzicowi, którego sąd pozbawił władzy rodzicielskiej lub któremu sąd ograniczył władzę rodzicielską przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej, chyba że sąd nie pozbawił go władzy rodzicielskiej lub jej nie ograniczył przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci, prawo to nie przysługuje również rodzicowi zastępczemu lub prowadzącemu rodzinny dom dziecka, w przypadku gdy sąd orzekł o odebraniu im dzieci z uwagi na niewłaściwe sprawowanie pieczy zastępczej.

 Karta jest przyznawana niezależnie od dochodu w rodzinie. 

 Prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, który jest:

 1. osobą posiadającą obywatelstwo polskie, mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. cudzoziemcem mającym miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielony w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 oraz art. 186 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz.U. z 2020 r. poz. 35, 2023, 2320 i 2369 oraz z 2021 r. poz. 159), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, jeżeli zamieszkuje z członkami rodziny na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 3. mającym miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz członkom jego rodziny w rozumieniu art. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz.U. z 2019 r. poz. 293, z 2020 r. poz. 2023 i 2369 oraz z 2021 r. poz. 159), posiadającym prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Karta Dużej Rodziny - lista zniżek 2023

 • PKP Intercity - 30 proc. rabat podczas podróży co najmniej dwóch osób, które posiadają KDR,
 • POLREGIO - 37 proc. zniżki na zakup biletu jednorazowego lub 49 proc. na bilet miesięczny,
 • LOT - 10 proc. zniżki na bilet we wszystkich klasach, a także 50 proc. obniżka na usługi dodatkowe (np. Moje Ulubione Miejsce, Mój Dodatkowy Bagaż),
 • Orlen - od 8 do 10 gr na litr paliwa oraz 20 proc. zniżki na produkty w Stop Cafe,
 • Lotos - od 8 do 40 gr na paliwa oraz 20 proc. na produkty gastronomiczne,
 • Circle K - od 8 do 15 gr rna litr paliwa oraz 20 proc. na produkty gastronomiczne,
 • Shell - od 3 do 8 gr na litr paliwa, a także 20 proc. na wybrane produkty spożywcze lub myjnię,
 • LUX MED - 15-procentowa zniżka na usługi medyczne,
 • bezpłatny wstęp do parków narodowych,
 • ulga na paszport - 75 proc. zniżki dla dzieci oraz 50 proc. dla rodziców,
 • PZU - 10 proc. zniżki na ubezpieczenia oraz 20 proc. na konsultacje lekarskie,
 • Martes Sport - 10 proc. rabatu na zakupy,
 • Link 4 - od 5 do 30 proc. zniżki na ubezpieczenia, a także 50 proc. na NNW
 • Credit Agricole - bezpłatne prowadzenie konta, użytkowanie karty, a także wypłaty z bankomatów w Polsce i poza granicą,
 • Energa - stała cena prądu przez 12 miesięcy,
 • dopłata na zakup kotła gazowego (3 tys. zł),
 • zniżka na zakupy - 10 proc. w sklepach Lidl i Carrefour oraz 5 proc. w Auchan.