Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny

13.09.2023

Nowy okres zasiłkowy 2023/2024

Ośrodek Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej przypomina o konieczności złożenia wniosków wraz z kompletem dokumentów przez osoby pobierające, bądź chcące ubiegać się o świadczenia rodzinne lub świadczenia z funduszu alimentacyjnego.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z kompletem wymaganych dokumentów w terminie:

 • od 1 września do 31 października, wnioski rozpatrywane są do 31 grudnia,
 • od 1 listopada do 31 grudnia, wnioski rozpatrywane są do ostatniego dnia lutego następnego roku.

Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny są świadczeniami zależnymi od dochodów.

 • Zasiłek rodzinny

Zasiłek rodzinny jest świadczeniem pieniężnym przysługującym rodzicom lub opiekunom oraz pełnoletniej osobie uczącej się.

 • Dodatki do zasiłku rodzinnego

DODATEK Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA
przysługuje, jeśli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10-go tygodnia ciąży do porodu.

DODATEK Z TYTUŁU SPRAWOWANIA OPIEKI NAD DZIECKIEM W OKRESIE KORZYSTANIA Z URLOPU WYCHOWAWCZEGO
przysługuje rodzicom lub opiekunom uprawnionym do urlopu wychowawczego.

DODATEK Z TYTUŁU SAMOTNEGO WYCHOWYWANIA DZIECKA
przysługuje rodzicom lub opiekunom, jeżeli nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego z rodziców ponieważ rodzic nie żyje lub ojciec dziecka jest nieznany lub powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego zostało oddalone. Dodatek ten przysługuje również osobie pełnoletniej, uczącej się, jeżeli oboje rodzice nie żyją.

DODATEK Z TYTUŁU WYCHOWYWANIA DZIECKA W RODZINIE WIELODZIETNEJ
przysługuje rodzicom lub opiekunom na trzecie i następne dziecko w rodzinie uprawnione do zasiłku rodzinnego.

DODATEK Z TYTUŁU KSZTAŁCENIA I REHABILITACJI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO
przysługuje rodzicom lub opiekunom, a także osobie uczącej się na pokrycie zwiększonych wydatków związanych z rehabilitacją lub kształceniem dziecka w wieku do ukończenia 16 roku życia (jeżeli legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności) lub do ukończenia 24 roku życia (jeżeli legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności).

DODATEK Z TYTUŁU ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO
przysługuje rodzicom lub opiekunom, a także osobie uczącej się na pokrycie wydatków związanych z rozpoczęciem roku szkolnego. Dodatek przysługuje również na dziecko rozpoczynające roczne przygotowanie przedszkolne.

DODATEK Z TYTUŁU PODJĘCIA PRZEZ DZIECKO NAUKI W SZKOLE POZA MIEJSCEM ZAMIESZKANIA
przysługuje rodzicom lub opiekunom, a także osobie uczącej się.

Pozostałe świadczenia

 • Świadczenie jednorazowe "Za życiem"
  Z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, przyznaje się na to dziecko, jednorazowe świadczenie w wysokości 4000 zł. Świadczenie przysługuje rodzicom lub opiekunom dziecka bez względu na dochód.
   
 • Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka
  Jest to wsparcie finansowe przysługujące z tytułu urodzenia się dziecka. Świadczenie przyznaje się rodzicom lub opiekunom – jeśli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kryterium dochodowego.
   
 • Zasiłek pielęgnacyjny
  Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje niepełnosprawnemu dziecku, osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, osobie, która ukończyła 75 lat oraz osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia.”
   
 • Świadczenie pielęgnacyjne
  Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje rodzicom lub opiekunom, którzy nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą niepełnosprawną.
   
 • Specjalny zasiłek opiekuńczy
  Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, na których ciąży obowiązek alimentacyjny, a także małżonkom, jeżeli nie podejmują zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania stałej opieki nad osobą niepełnosprawną, jeśli łączny dochód rodziny osoby wymagającej opieki oraz dochód rodziny osoby sprawującej opiekę w przeliczeniu na osobę nie przekracza kryterium dochodowego.
   
 • Świadczenie rodzicielskie
  Świadczenie rodzicielskie przysługuje w związku z urodzeniem dziecka osobom, które nie są uprawnione do zasiłku macierzyńskiego

 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do alimentów do ukończenia 18. roku życia lub – w przypadku, gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej – do ukończenia 25. roku życia. W przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności – świadczenie przysługuje bezterminowo.


W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z kompletem wymaganych dokumentów w terminie:

 • od 1 do 31 października, wnioski rozpatrywane są do 31 grudnia,
 • od 1 do 30 listopada, wnioski rozpatrywane są do 31 stycznia następnego roku,
 • od 1 grudnia danego roku do 31 stycznia następnego roku, wnioski rozpatrywane są do ostatniego dnia lutego następnego roku.

Wnioski można składać w wersji elektronicznej i papierowej.

Wnioski papierowe dostępne są w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej,  przy ul. Błońskiej  46/48,

W godzinach pracy Ośrodka: poniedziałek 8.00-18.00, wtorek-czwartek 8.00-16.00