Terminy składania wniosków w nowym okresie zasiłkowym 2020/2021

14.08.2020

W związku z okresem zasiłkowym 2020/2021 Ośrodek Pomocy Społecznej przyjmuje wnioski na świadczenia rodzinne i alimentacyjne oraz „Dobry start”.

Wnioski można złożyć w następujących formach:

  • elektronicznej za pomocą portalu Emp@tia Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, PUE ZUS oraz przez kanał bankowości elektronicznej – od 1 lipca 2020 roku
  • tradycyjnej (papierowej) – od 1 sierpnia 2020 roku
  • drogą pocztową na adres:

Ośrodek Pomocy Społecznej
ul .Błońska 46/48

05-807 Podkowa Leśna

Wnioski w wersji tradycyjnej można składać w siedzibie Ośrodka, w godzinach pracy Ośrodka, tj. poniedziałek 8.00-18.00, wtorek-czwartek 8.00-16.00 oraz piątek 8.00-14.00 .

Wysokość jednorazowego świadczenia „Dobry start”

Świadczenie to pozostaje bez zmian i wynosi 300zł na dziecko uczące się w szkole aż do ukończenia 20 roku życia, na dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole do ukończenia 24 roku życia a także dla uczniów szkół dla dorosłych i szkół policealnych.

Program nie obejmuje studentów ,dzieci uczęszczających do przedszkola oraz dzieci realizujących roczne przygotowanie przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub w szkole.

W przypadku złożenia prawidłowo wypełnionego i kompletnego wniosku w miesiącu sierpniu, rozpatrzenie wniosku
i wypłata świadczenia nastąpi do końca września 2020r.

W nowym okresie zasiłkowym 2020/ 2021 w funduszu alimentacyjnym nowe zmiany:

  • 900 zł to nowa kwota progu dochodowego na jednego członka rodziny.
  • Po przekroczeniu progu, świadczenie będzie pomniejszone o kwotę przekroczonego progu (zasada złotówka za złotówkę).
  • Wprowadzone zmiany będą obowiązywały od nowego okresu zasiłkowego czyli od października 2020 r. a dochód, który będzie brany pod uwagę do przeliczenia kryterium dochodowego będzie z 2019 r.

W celu kontynuacji wypłaty świadczeń należy złożyć wnioski na kolejny okres zasiłkowy 2020/2021 na wszystkie świadczenia z pakietu świadczeń rodzinnych do których ustalane jest prawo w okresach zasiłkowych, tj. zasiłek rodzinny z dodatkami, specjalny zasiłek opiekuńczy.

Jednocześnie, w trosce o Państwa zdrowie w związku z trwającym stanem epidemicznym zachęcamy do składania wniosków drogą elektroniczną

Przypominamy, że obecnie wypłacane świadczenie wychowawcze 500 plus jest przyznane
do 31 maja 2021 roku.

Wypłaty z programu 500 plus w roku 2020 są kontynuowane na podstawie wniosków złożonych w 2019r.

Kolejne terminy składania wniosków o świadczenie wychowawcze:

  • od 1 lutego 2021 – wnioski w formie elektronicznej
  • od 1 kwietnia 2021 – wnioski w formie papierowej papierowe

Druki dotyczące świadczeń .rodzinnych, świadczenia wychowawczego „500+”, świadczenia dobry start „300+” oraz funduszu alimentacyjnego są dostępne w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej oraz na stronie MRPiPS: https://www.gov.pl/web/rodzina/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin-aktualizacja-na-dzien-29052018-r-do-stosowania-takze-na-okres-20182019