Wsparcie finansowe dla osób pomagających uchodźcom z Ukrainy

11.04.2022

Polacy, którzy zapewniają obywatelom Ukrainy zakwaterowanie i wyżywienie, mogą otrzymać 40 zł za osobę na każdy dzień udzielnej pomocy.

Aby otrzymać świadczenie, należy złożyć prawidłowo wypełniony wniosek wraz załącznikami. 

Na wniosku należy podać swoje dane osobowe, nr PESEL lub NIP, adres e-mail, numer telefonu, adres miejsca pobytu osób przyjętych do zakwaterowania oraz numer rachunku bankowego.

W załączniku - karcie osoby przyjętej do zakwaterowania należy podać dane osobowe tej osoby (imię, nazwisko, numer PESEL lub nr dokumentu tożsamości) oraz określić ilość dni, w których zapewniono zakwaterowanie i wyżywienie.

Świadczenie przysługiwać będzie nie dłużej niż przez 60 dni i wypłacone zostanie z dołu. W szczególnie uzasadnionych przypadkach okres wypłaty świadczenia, za zgodą wojewody, może zostać przedłużony na okres dłuższy niż 60 dni..

Przyznanie lub wypłata świadczenia może być uzależniona od weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia. Świadczenie nie będzie przysługiwało, jeśli w złożonym wniosku znajdą się nieprawdziwe informacje.

Prosimy o dostarczenie wypełnionych wniosków do Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Błońska 46/48, 05-807 Podkowa Leśna:

Kontakt pod nr telefonu (022) 729 10 82 w następujących godzinach:

  • poniedziałek 8:00-18:00
  • wtorek – czwartek 8:00 – 16:00
  • piątek 8:00-14:00

 

WNIOSEK O ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE ZA ZAPEWNIENIE ZAKWATEROWANIA I WYŻYWIENIA OBYWATELOM UKRAINY
przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi
prowadzonymi na terytorium Ukrainy do pobrania: TUTAJ

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi TUTAJ

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 15 marca 2022 r. w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania tego świadczenia i przedłużania jego wypłaty TUTAJ