Usługi opiekuńcze

Usługi opiekuńcze, o których mowa w art. 50 ustawy o pomocy społecznej przysługują osobie samotnej, która z powodu wieku lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona. Usługi te mogą być przyznane także osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, także wspólnie nie zamieszkujący małżonek, wstępni i zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.

Usługi opiekuńcze obejmują: pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Rodzaje świadczonych usług opiekuńczych:

  • Usługi opiekuńcze o charakterze gospodarczympolegają na udzielaniu pomocy w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych (np. robienie zakupów, utrzymanie w czystości pomieszczeń zajmowanych przez osobę wymagającą opieki- bez generalnych porządków), gotowanie ,donoszenie ciepłych posiłków, donoszenie opału, wynoszenie śmieci i nieczystości załatwianie spraw urzędowych itp.) oraz organizowanie kontaktów z otoczeniem.
  • Usługi opiekuńcze o charakterze pielęgnacyjnymzleconą przez lekarza obejmują m.in. opiekę higieniczną, pomoc w załatwianiu potrzeb fizjologicznych, pomoc w pilnowaniu przyjmowania leków, zmianę opatrunków zapobieganie odleżynom i oparzeniom, podawanie posiłków, karmienie zmiana pieluchomajtek i inne.

Zakres i wymiar usług opiekuńczych jest indywidualnie dostosowywany do potrzeb osoby ubiegającej się o tę formę pomocy.

Sposób ubiegania się o usługi opiekuńcze:

  • Osoby wymagające pomocy w formie usług opiekuńczych (gospodarczych, pielęgnacyjnych) składają wniosek.

Nie zawsze konieczna jest osobista wizyta w Ośrodku aby zgłosić potrzebę wsparcia osoby pomocą w formie usług opiekuńczych. Możliwe jest zgłoszenie telefoniczne przez osobę potrzebującą pomocy , przez osobę trzecią lub przez instytucję.

Do wniosku o przyznanie usług opiekuńczych należy dołączyć następujące dokumenty:

  1. dowód osobisty (do wglądu),
  2. dokumenty potwierdzające dochody osoby lub osób w przypadku prowadzenia wspólnego gospodarstwa domowego ( np. decyzja ZUS o emeryturze/rencie) ,
  3. dokumenty potwierdzające stałe miesięczne wydatki (np. czynsz, energia elektryczna, gaz, alimenty, wydatki związane z leczeniem),
  4. dokument potwierdzający stan zdrowia (zaświadczenie lekarskie, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczoną grupę inwalidzką, zlecenia wydanego przez lekarza specjalistę na usługi opiekuńcze).
  5. inne dokumenty potrzebne do ustalenia sytuacji osoby wnioskującej potrzebne do przyznania usług opiekuńczych.

Osoby ubiegające się o pomoc w formie usług opiekuńczych zobowiązane są do przedstawienia zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego potrzebę udzielenia w/w pomocy.

O przyznaniu pomocy w formie usług opiekuńczych informuje decyzja administracyjna, w której określa się zakres przyznanej pomocy, okres na który jest przyznana, a także wysokość odpłatności, którą ponosi świadczeniobiorca.

Podstawą do podjęcia decyzji administracyjnej jest wizyta pracownika socjalnego i przeprowadzenie wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania osoby lub rodziny, którego celem jest ocena sytuacji życiowej i zdrowotnej osoby ubiegającej się o pomoc w formie usług opiekuńczych oraz ocena możliwości rodziny do zapewnienia tych usług we własnym zakresie.

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej przeprowadza się wywiad środowiskowy (część II) u osób zobowiązanych do pomocy wobec świadczeniobiorcy (krewnych w linii prostej: zstępnych i wstępnych), celem ustalenia możliwości rodziny do zapewnienia opieki nad osobą potrzebującą oraz partycypowania w kosztach odpłatności za usługi opiekuńcze.

Usługi opiekuńcze przysługują nieodpłatnie osobom, których dochód na osobę i na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty określonej w art.8 ust 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r.o pomocy społecznej (tj. Dz.U.2020 poz.1876 ze zm.)

Osoby, których dochód przekracza kwotę określoną w wyżej cytowanej ustawie ponoszą wydatki za usługi opiekuńcze zgodnie z Uchwałą nr 212/XXXIV/2017 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 7 lutego 2017r. w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania oraz Uchwałą nr 300/XLIV/2018 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 20 marca 2018r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania.

Usługi opiekuńcze w Podkowie Leśnej świadczą opiekunki zatrudniane na podstawie umów cywilno-prawnych.

Numer rachunku bankowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej, na który należy wpłacać odpłatność za usługi opiekuńcze:

Bank Pekao, Oddział w Grodzisku Mazowieckim,
Armii Krajowej 16, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
17 1240 6348 1111 0010 7170 1418