Zespół interdyscyplinarny

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie to grupa specjalistów podejmująca się współpracy celem udzielenia pomocy osobom lub całym rodzinom znajdującym się w kryzysie i dotkniętym problemem przemocy. Działania te skierowane są na rozwiązanie konkretnego problemu. Celem głównym zespołu interdyscyplinarnego jest efektywna współpraca instytucji i organizacji na rzecz zapobiegania i zwalczania przemocy w rodzinie, poprzez:

 • diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,
 • podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku,
 • inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,
 • rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym,
 • inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie,
 • realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie.

Zespół Interdyscyplinarny może tworzyć grupy robocze w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach.

Do zadań grup roboczych należy w szczególności:

 • opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie,
 • monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy,
 • dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań.

Członkowie zespołu interdyscyplinarnego oraz grup roboczych wykonują zadania w ramach obowiązków służbowych lub zawodowych. Prace w ramach grup roboczych są prowadzone w zależności od potrzeb zgłaszanych przez zespół lub wynikających z problemów występujących w indywidualnych przypadkach.

Szczegółowe warunki funkcjonowania zespołu określa Uchwała Nr 61/VI/2019 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

Uchwała nr 61/VI/2019 w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego


Skład zespołu został określony Zarządzeniem Burmistrza Miasta Podkowa Leśna

W skład Zespołu wchodzą:

 • Joanna Ratyńska – Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Podkowie Leśnej
 • Agnieszka Hein – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Podkowie Leśnej
 • Renata Żochowska – pielęgniarka NZOZ Medicus w Podkowie Leśnej
 • Małgorzata Czupryńska – pielęgniarka NZOZ Basis w Podkowie Leśnej
 • Maria Dalewska – członek Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej
 • Agnieszka Przystupa-Goral – kurator zawodowy Sądu Rejonowego w Grodzisku Mazowieckim
 • Marek Sikora – Kierownik Posterunku Policji w Podkowie Leśnej
 • Edyta Żaczkiewicz – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej
 • Adrianna Gulewicz – starszy pracownik socjalny Ośrodka Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej

Siedziba Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie:

ul. Błońska 46/48, 05-807 Podkowa Leśna, tel. (22) 729-10-82 e-mail: zi@ops-podkowalesna.pl