Powołanie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Podkowie Leśnej

Ośrodek Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej informuje, że Zarządzeniem Nr 88/2023 Burmistrza Miasta Podkowa Leśna z dnia 18 września 2023 roku został powołany Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Podkowie Leśnej.

W skład Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzą:

1. Pani Maria Lewandowska - przedstawiciel Ośrodka Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej

2. Pan Paweł Kordys - przedstawiciel Ośrodka Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej

3. Pan Adam Grykałowski - przedstawiciel Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Podkowie Leśnej

4. Pan Arkadiusz Wójcik - przedstawiciel Posterunku Policji w Podkowie Leśnej

5. Pani Agnieszka Hein - przedstawiciel Szkoły Podstawowej w Podkowie Leśnej

6. Pani Anna Zielińska - przedstawiciel Szkoły Podstawowej w Podkowie Leśnej

7. Pani Dorota Staszewska - przedstawiciel Przedszkola Miejskiego w Podkowie Leśnej

8. Pani Aneta Klimkiewicz - przedstawiciel NZOZ MEDICUS w Podkowie Leśnej

9. Pani Małgorzata Czupryńska - przedstawiciel NZOZ BASIS w Podkowie Leśnej

10. Pani Maria Dalewska - przedstawiciel PKPS w Podkowie Leśnej

11. Pani Janina Filcek - przedstawiciel Sądu Rejonowego w Grodzisku Mazowieckim

 

Wszystkie zgłoszenia dotyczące stosowania przemocy w środowisku domowym można zgłaszać;

telefonicznie (22) 729-10-82

e-mail: zi@ops-podkowalesna.pl 

lub osobiście ul. Błońska 46/48, 05-807 Podkowa Leśna, 

Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego - Paweł Kordys

Zastępca - Maria Lewandowska 

Jak wynika z art. 9b ust 2 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej, do zadań zespołu interdyscyplinarnego należy tworzenie warunków umożliwiających realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej oraz integrowanie i koordynowanie działań podmiotów, o których mowa w art. 9a ust. 3-5, w szczególności przez:

  •  diagnozowanie problemu przemocy domowej na poziomie lokalnym,
  •  inicjowanie działań profilaktycznych, edukacyjnych i informacyjnych mających na celu przeciwdziałanie przemocy domowej i powierzanie ich wykonania właściwym podmiotom,
  •  inicjowanie działań w stosunku do osób doznających przemocy domowej oraz osób stosujących przemoc domową,
  • opracowanie projektu gminnego programu przeciwdziałania przemocy domowej oraz ochrony osób doznających przemocy domowej,
  • rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym,
  • powoływanie grup diagnostyczno-pomocowych i bieżące monitorowanie realizowanych przez nie zadań,
  • monitorowanie procedury „Niebieskie Karty”,
  • przekazywanie informacji o prowadzonej procedurze do zespołu interdyscyplinarnego nowego miejsca zamieszkania osób, wobec których jest realizowana procedura,
  • kierowanie osoby stosującej przemoc domową do uczestnictwa w programie korekcyjno-edukacyjnym dla osób stosujących przemoc domową lub programie psychologiczno-terapeutycznym dla osób stosujących przemoc domową,
  • składanie, na wniosek grupy diagnostyczno-pomocowej, zawiadomienia o popełnieniu przez osobę stosującą przemoc domową wykroczenia, o którym mowa w art. 66c ustawy z dnia 20 maja 1971 r. - Kodeks wykroczeń (Dz.U. z 2022 r. poz. 2151, 2311, 2581 i 2600 oraz z 2023 r. poz. 289 i 535).