Informacje

Gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 29/2015 Burmistrza Miasta Podkowa Leśna nr z dn.27 kwietnia 2015 r. i Zarządzeniem Nr 115/2015 Burmistrza Miasta Podkowa Leśna nr z dn.27 października 2015 r. w skład GKRPA wchodzą:

Joanna Ratyńska – Przewodnicząca
Jakub Ziółek – członek

Od stycznia 2016 r. GKRPA pełni dyżury:

w każdy pierwszy czwartek miesiąca w godz. 16.00-18.00
w Ośrodku Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej, ul. Błońska 46/48
tel. (22) 729 10 82

gkrpa@ops-podkowalesna.pl

Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracja społeczna osób uzależnionych od alkoholu należy do zadań własnych gmin. W szczególności zadania te obejmują:

 • zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu;
 • udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie;
 • prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych;
 • wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych;
 • podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 131 i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego;
 • wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej.

Realizacja zadań, o których mowa jest prowadzona w postaci gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych uchwalanego corocznie przez radę gminy, stanowiącego część strategii rozwiązywania problemów społecznych.
Gminny Program jest realizowany przez jednostkę wskazaną w tym programie.
Zgodnie z ustawą program jest realizowany przez ośrodek pomocy społecznej, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej, lub inną jednostkę wskazaną w programie. W celu realizacji programu wójt (burmistrz, prezydent miasta) może powołać pełnomocnika).
Na podstawie art. 41 ust. 3 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, wójtowie (burmistrzowie, prezydenci miast) powołują gminne komisje rozwiązywania problemów alkoholowych.
Zgodnie z art. 41 ust. 4 cyt. ustawy w skład gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych wchodzą osoby przeszkolone w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Do zadań GKRPA zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości należy:

 • inicjowanie działań w zakresie określonym w art. 41 ust. 1 cyt. ustawy oraz podejmujące czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego – art. 41 ust 3,
 • kontrola zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaży napojów alkoholowych – art. 18 ust 8 cyt. ustawy (do kontroli stosuje się odpowiednie przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej),
 • kierowanie na badanie przez biegłych sądowych osób zgłoszonych do GKRPA (art. 25 cyt. ustawy). Art. 24 cyt. ustawy stanowi: „Osoby, które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują rozkład życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, uchylają się od pracy albo systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny, kieruje się na badanie przez biegłego w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego”),
 • kierowanie do sądu wniosków o zobowiązanie do poddania się leczeniu odwykowemu (art. 26 ust 3 „Sąd wszczyna postępowanie na wniosek gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych lub prokuratora).
 • wydawanie opinii o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami rady gminy.